دست آورد بزرگ برای تاریخ فدراسیون باسکتبال افغانستان تهیه وترتیب محمد امین ولی پور

* * * * * S l i d e s h o w * * * * * *البوم امین ولیپور
. با دانستن اعضای تیم ملی از شروع تا اکنون فدراسیون بسکتبال قادر خواهد بود که تمام ورزشکاران تیم ملی خود را شناسائی نماید واسامی آنها را درج تاریخ بسکتبال افغانستان نماید که در آنصورت فدراسیون بسکتبال از جمله قویترین فدراسیون های افغانستان خواهد بود که تمامی ورزشکاران ذکور خود را میشناسد اولین ، دومین ، سومین ، چهارمین وپنجمین سفر تیم ملی بسکتبال ذکور افغانستان که قبل از سال ۱۳۵۹ هجری شمسی صورت گرفته است . مه دوره های بسکتبال پسران را برای اینکه در تشریح برایم آسان شود به سه قسمت تقسیم کردم دوره اولی قبل از سال ۱۳۵۹ هجری شمسی که خودم شامل نبودم ، دوره دومی بین سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۷۰ که خودم شامل بودم و بعد از سال ۱۳۷۰ شمسی همیشه در فکر بودم که قبل از سال ۱۳۵۹ بسکتبال افغانستان چند تیم ملی داشتند و به کدام کشور ها سفر نموده بودند که فکر میکنم زیادتر ورزشکاران ما نمیدانند. با جستجوی زیاد ، یاری خداوند و کمک دوستان خوب و عزیزم توانستم بیابم که قبل از سال ۱۳۵۹ پنج سفر تیم ملی صورت گرفته است . ضمن صحبت با محترم نعیم اوریا ورزشکار توانا، ورزیده وبنام افغانستان که در اکثریت این سفر ها حضورداشت به همین عقیده بود که باید همین پنج سفر صورت گرفته باشد . اگر اشتباه شده باشد امید که دوستان کمک کنند

اولین تیم ملی بسکتبال أفغانستان سال ۱۳۵۳ شمسی مطابق ۱۹۷۴ عیسویعکس اول : تیم ملی بسکتبال سال ۱۳۵۳ شمسی مطابق ۱۹۷۴ عیسوی ، سفر جانب جمهوریت ازربایجان شوروی وقت ایستاده از راست به چپ محترمین : اسماعیل حسینی ، نذیراحمد شاه وردک ، خالد عثمان ، شکور سروری ، اعظم رحیمی ، عبدالوحید خان اعتمادی ، حکیم رشید ، محمود راهل ، نعیم اوریا ، فریدون آزاد زوی و محمد انور اوریا نشسته از راست به چپ محترمین : نعمت الله سلطانی ، اسدالله کریمزاده ، نعیم مسکنیار و ذبیح الله ثبات . باید گفت که این عکس و اسامی بازیکنان را از مجله ورزشی افغانها مقیم اروپا که توسط دوست گرانقدرم محترم عبدالصبوررسولی عضو تیم ملی بسکتبال افغانستان نشر میشود گرفته ام

دومین تیم ملی بسکتبال أفغانستان سال ۱۳۵۵ شمسی مطابق ۱۹۷۶ عیسویعکس دوم : تیم ملی بسکتبال سال ۱۳۵۵شمسی مطابق ۱۹۷۶عیسوی سفر جانب شوروی وقت ایستاده از راست به چپ محترمین : رحیم خان ، عُمر ، فرید طاهری ، شایان ، محبوب الله ، نعیم کبیر ، نعیم اوریا و ذبیح الله ثبات نشسته از راست به چپ محترمین : بَری عثمان ، ادهم مایار وردک و تیمورشاه انوریار. باید گفت که این عکس را با اسامی آنها دوست خوبم محترم داکتر توفیق اعظمی والیبالر موفق و پینگ پانگ باز خوب تیم ملی کشور در اختیارم گذاشت

سومین تیم ملی بسکتبال أفغانستان سال ۱۳۵۶ شمسی مطابق ۱۹۷۷ عیسویعکس سومی : تیم ملی بسکتبال سال ۱۳۵۶ شمسی مطابق ۱۹۷۷ عیسوی سفر جانب پاکستان . ایستاده ازراست به چپ محترمین : نعیم اوریا ، بری عثمان ، خالد یونس ، محمد یعقوب اکبر ، خوشحال نورستانی ، عارف حیدرزاده ، جاوید همراه ، اسد الله پرونتا ، .........، و نعیم مسکنیار باید گفت که این عکس و اسامی بازیکنان را از مجله ورزشی افغانها مقیم اروپا که توسط دوست گرانقدرم محترم عبدالصبوررسولی عضو تیم ملی بسکتبال افغانستان نشر میشود گرفته ام و همچنان عکس از البوم محترم یعقوب اکبردوست خوبم ورزشکار خوب تیم ملی است

چارمین تیم ملی بسکتبال أفغانستان سال ۱۳۵۷ شمسی مطابق ۱۹۷۸ عیسویعکس چهارم : تیم ملی سال ۱۳۵۷شمسی مطابق ۱۹۷۸ عیسوی سفرجانب شوروی وقت : ازچپ به راست محترمین : فرید نعیم ، تیمور شاه انوریار ، نعیم کبیر ، نعیم اوریا ، یوسف فرید ، منصوررایق ،احسان سلطانی ، عارف حلیمی ، فرید رووئین ، ولی کرزی ، علی مدنی و علیشاه نوابی

پنجمین تیم ملی بسکتبال أفغانستان سال ۱۳۵۸ شمسی مطابق ۱۹۷۹ عیسویعکس پنجم : تیم ملی سال ۱۳۵۸ شمسی مطابق ۱۹۷۹ عیسوی سفر جانب شوروی وقت . از چپ به راست محترمین : فرید نعیم ، تیمورشاه انوریار ، نعیم کبیر ، منصور رایق ، یوسف فرید ، احسان سلطانی ، فرید رووئین ، ولی کرزی ، علیشاه ، همایون ساحلی ، نذیراحمد شاه وردک و ادهم مایار وردک

باید گفت اسامی این ورزشکاران سفر چهارم و پنجم را دوست عزیزم محترم یوسف فرید ورزشکار خوب تیم ملی در اختیارم گذاشت البته دوستان اعضای ششم ، هفتم و هشتم تیم ملی ذکور را در صفحه مه و صفحه رسمی فدراسیون یافته میتوانند واسامی بعدی تیم ها را هم میدانم که ان شأ ءاللهٔ در آینده خواهم گذاشت تا اکنون فدراسیون بسکتبال تمام اسامی هشت تیم ملی خودرا باعکسهای شان دراختیار دارند. جای دارد از دوستان عزیزم که در جمع آوری معلومات کُمکم کرده اظهار سپاس وامتنان نمایم. محترم نعیم اوریا ، محترم نعمت الله سلطانی ،محترم توفیق اعظمی ، محترم یوسف فرید ، محترم همایون ساحلی ، محترم صبور رسولی و محترم حمید نوابی همچنان دوستان عزیزجهت معلومات ورزشی زیاد تربسکتبال به این مراجع هم رجوع کرده میتوانند

نشریه ورزشی افغانها مقیم آلمان که توسط دیپلوم ماستر سپورت صبور رسولی نشر میشود.با این شماره میتوانید معلومات بدست بیاورد
Saboor-Rasuli@t-online.de Tel: ( 0049) 03744216862 ۰۰۴۹۰۳۷۴۴۲۱۶۸۶۲

ویب سایت فدراسیون بسکتبال افغانستان که توسط محترم غوث نیکبین سکرتر جنرال بسکتبال افغانستان ، محترم عبدالواسع ترینر تیم ملی و محترم جلیل بارکزی معاون فدراسیون رهبری میشود
ANBF(Afghanistan National Basketball Federation

صفحه ورزشی بسکتبا ل محترم قیس صالحی قیس ورزشکار مؤفق بسکتبال
AFG National Basketball Federation

ویب سایت محترم یوسف فرید ورزشکار ورزیده تیم ملی
www.afg-Arianabasket.Com

صفحه ورزشی درخشان که توسط محترم عبدالتواب نیکجوورزشکار تیم ملی بسکتبال به نشر میرسد
www.facebook.com/pages/dorks

اما فراموش نکنید که یگان وقت به صفحه مه هم سَری بزنید. ممنون از وقت گرانبهای تان امین ولیپور


ششُمین سفر تیم ملی بسکتبال افغانستان


سفراول ۱۳۵۹ هجری شمسی مطابق ۱۹۸۰ هجری قمری شهر دوشنبه کشور تاجکستان
عبدالواسع پژمان ۲ـ نذیر احمد شیرزی وردک ۳ـ محمد ظاهر « متأسفانه عکس ندارم» ۴ـ عبدالبصیر شیرزی وردک ۵ـ عبدالصبور رسولی ۶ـ احسان سلطانی ۷ـ اجمل شیرزی وردک ۸ـ فهیم واحدی ۹ـ سید مظفر بهبودی ۱۰ـ احمد شاه ۱۱ـ فرید روئین ۱۲ـ امین ولیپور


هفتُمین سفر تیم ملی بسکتبال افغانستاناین سفر درسال ۱۳۶۱ هش مطابق ۱۹۸۲ عیسوی به شهر فرونز کشورقرغزستان بود . درین سفر تیم های دختران وپسران جهت یک سلسله مسابقات عازم آنکشور شده بودند
اسامی تیم بسکتبال دختران : ۱ـ نوریه جان پوپل ۲ـ فهیمه جان لطفی ۳ـ طوبی جان ۴ـ نسیمه جان ۵ـ سیمین جان ۶ـ کریمه جان ۷ـ مریم جان ۸ـ تورپیکی جان ۸ـ رابعه جان
اسامی تیم بسکتبال پسران : ۱ـ نذیراحمد شیرزی وردک ۲ـ عبدالواسع پژمان ۳ـ اجمل شیرزی وردک ۴ـ فهیم واحدی ۵ـ احسان اللهٔ سلطانی ۶ـ غنی سلیم ۷ـ متن نیکزاد ۸ـ سید مظفر بهبودی ۹ـ علی مدنی ۱۰ـ همایون ساحلی ۱۱ـ اقبال ۱۲ـ فرید احمد رووهٔین ۱۳ـ حمیداللهٔ نوابی ۱۴ـ محمد امین ولیپور


هشتُمین سفر تیم ملی بسکتبال افغانستان

این سفر درسال ۱۳۶۱ شمسی مطابق ماه می سال ۱۹۸۲ عیسوی به شهر های « برلین ، هاله ، لایپزیک ، مگد یبورگ » کشور آلمان شرق صورت گرفت . هدف این سفرتمرینات ومسابقات دوستانه در آنکشور بود ، که یکی از جمله سفرهای مفید برای بسکتبال افغانستان بود
ورزشکاران که درین سفر بودند . ۱ـ نذیر احمد شیرزی وردک ۲ـ فرید روئین ۳ـ عبدالواسع پژمان ۴ـ غنی سلیم ۵ـ فهیم واحدی ۶ـ علی مدنی ۷ـ اجمل شیرزی وردک ۸ ـ حشمت الله افروز ۹ـ احسان اللهٔ سلطانی ۱۰ـ سید مظفرالدین بهبودی ۱۱ـ حمید الله نوابی ۱۲ـ محمد امین ولیپور


نهمین تیم ملی بسکتبال افغانستان سال ۱۹۸۳ عیسوی

> سفرتیم ملی جهت تمرینات ومسابقات دوستانه به شهر دوشنبه کشورتاجکستان ۱۳۶۲ شمسی مطابق ۱۹۸۳ عیسوی بود ریاست این تیم را محترم اسلام گل افریدی آمرورزشی پوهنتون کابل وترینری تیم را محترم ویتالی زستخوف ترینرتیم ملی به عهده داشت

انجنیرنذیراحمدشاه وردک « کپتان » ۲ ـ حشمت الله افروز ۳ ـ عبدالخالق ۴ ـ فهیم واحدی ۵ ـ علی مدنی ۶ ـ اجمل شیرزی ۷ ـ عبدالواسع پژمان ۸ ـ غنی سلیم ۹ ـ حمیدالله نوابی ۱۰ ـ سیدمظفرالدین بهبودی ۱۱ ـ فرید احمد رووئین ۱۲ ـ محمد امین ولیپور یاد همه دوستان وعزیزان بخیر هرجا که هستند خوش وآرام باشند برای دیدن عکسها بعدأ درزیرکامنت ها لطفأ مراجعه نمائید محمد امین ولیپور

دهمین تیم ملی بسکتبال افغانستان ۱۳۶۳ شمسی مطابق ۱۹۸۴ عیسوی

این سفرجهت تمرینات مشترک ومسابقات دوستانه درشهرهای تاشکند وسمرقند کشور ازبکستان صورت گرفته که ریاست تیم را محترم دگروال احمد سیر مولائی مدیرعمومی ورزش اردوی افغانستان وترینر تیم بسکتبال کلوپ سپورتی به عهده داشت . ترینر تیم ملی ویتالی زستخوف بود


یازدهمین سفرتیم ملی بسکتبال افغانستان ۲۷ جنوری الی ۱۰ فبروری ۱۹۸۵

این سفرجهت تمرینات ومسابقات دوستانه درزمستان سرد وشهرزیبای بوداپست بود ومهمانوازی مسؤلین ورزش آنکشور ازتیم بسکتبال بسیار عالی بود


دوازدهمین سفرتیم ملی بسکتبال افغانستان ۶ جوزا سال ۱۳۶۴ مطابق ۲۷ ماه می سال ۱۹۸۵

ین سفرجهت تمرینات ومسابقات دوستانه صورت گرفت که ریاست این سفر را محترم نعمت که من شحصأ نمیشناسمش که چی کاره بود بچه ها میگفتند که سکرترجنرال اُلمپیک است اماصرف در شروع سفر ودر اخیر سفردیدمش