محمد یوسف فـرید بنیانگذار کلپ باسکتبال آریانا ۱۳۵۵ هجـری شمسی کابل افغانستان


ازمحترم شاولی جان سدوزی ومحترم منصور جان رایق که در قسمت عکسها و تاریخ پلیرهای لیسه عالی حبیبیه بامن همکاری نمودند تشکر مینمایم


کلپ باسکتبال آریانا ۱۳۵۵ الی ۱۳۵۹

تیم ملی ۱۳۶۰

۱۳۵۵ - ۱۳۵۹

تیم ملی ۱۳۶۰

۱۳۵۷-۱۳۵۹

۱۳۵۵ - ۱۳۵۹

۱۳۵۵ - ۱۳۵۹

۱۳۵۷-۱۳۵۹ تیم ملی

۱۳۵۷-۱۳۵۹ تیم ملی

بین عکس
حشمت الله ابراهیم پرویز حمیدالله محمدانور وحیدالله محمدی عبدالعارف عبدالولی کرزی محمد یوسف فرید

۱۳۵۴ - ۱۳۵۷
۱۳۵۴ - ۱۳۵۷
۱۳۵۴ - ۱۳۵۷
۱۳۵۴ - ۱۳۵۷
۱۳۵۴ - ۱۳۵۷
۱۳۵۴ - ۱۳۵۷
۱۳۵۴ - ۱۳۵۷
۱۳۵۵ - ۱۳۵۹
Betretenheit Betretenheit Haliemullah Erstaunen Skepsis Betretenheit Betretenheit Betretenheit
# # # امین نصرتی داور عزیزی عبدالرشید شالیزی نثاراحمد فواد فریون حمیداعضای تیم باسکتبال لیسه عالی حبیبیه سال ۱۳۴۶-۱۳۵۰تیم ملی

تیم ملی ۱۳۵۴-۱۳۵۹

تیم ملی

تیم ملی

تیم ملی

تیم ملی

Asadullah Aurang Wardak Weis M.Aref # Abdul Shokur # #
اسدالله کریمزاده اورنگ وردک محمدعارف فرید نعیم بریالی عثمانی عبدالشکور سروری محمد نذیر وردک اسماعیل خان

Weis M.Aref
حکیم ویس محمد عارفاعضای تیم باسکتبال لیسه عالی حبیبیه ۱۳۴۷-۱۳۵۱
تیم ملی

تیم ملی

Schadenfreude Schadenfreude Schadenfreude Erstaunen Skepsis Betretenheit Betretenheit Betretenheit
سلطان حمید متین محمد علی چپ علیشاه تور فواد محمد صابر تیمورشاه انوریار علیشاه سدوزیاعضا ی تیم لیسه عالی حبیبیه سال ۱۳۵۱ الی۱۳۵۴تیم ملی ۱۳۶۰

تیم ملی

Schadenfreude Schadenfreude Schadenfreude Erstaunen Skepsis Betretenheit Betretenheit Betretenheit
عزیزمجددی دادمحمد بصیر وردک عبدالله محمد عارف نورالحق ولی الله مجددی تیمورشاه سدوزیاعضای تیم باسکتبال لیسه عالی حبیبیه سال ۱۳۵۴ الی۱۳۵۶تیم ملی ۱۳۵۶

تیم ملی ۵۷-۵۹

تیم ملی

تیم ملی

تیم ملی ۵۷-۵۹

# # # # # # # #
محمد نصیر بدخوی جاهد همراه یوسف فرید ادهم وردک احسان الله سلطانی سیدمنصور رایق شاه ولی کرزی شاه ولی سدوزی
# # # # # # # #
میرویساعضای تیم باسکتبال لیسه عالی حبیبیه سال ۱۳۵۶-۱۳۵۷تیم ملی ۵۷-۵۹

تیم ملی ۵۷-۵۹

Asadullah Aurang Wardak Weis M.Aref # Abdul Shokur # #
محمدظاهر تحماس عبدالرشید نثاراحمد فواد وحیدالله محمدانور ابراهیم پرویز عبدالولی کرزی محمد یوسف فرید

تیم ملی ۱۳۶۰

Asadullah Aurang Wardak Weis M.Aref # Abdul Shokur # #
سمیع الله سهیل فرهاد واصل نصیراحمد جواد عبدالحیم مجددی اجمل وردک حامد همراه همایون سدوزی