محمد یوسف فـرید بنیانگذار کلپ باسکتبال آریانا ۱۳۵۵ هجـری شمسی کابل افغانستان

Please open the website in Google Chrome !!!آغاز باسکتبال


صنف هفت وهشت فوتبال میکردم . در اوسط سال تعلیمی علاقه من به باسکتبال زیاد گردید دلیل آنهم این بود که یکی از دوستانم میرویس جان توپ باسکتبال را باخود آورده واز ما خواهش نمود تا همرایش به میدانها رفته باهم باسکتبال نمایم . بعد از چندی درک نمودم که استعداد من در باسکتبال کمی بیشتر از فوتبال است بعد از ختم دروس به میدانهای باسکتبال رفته مشغول بازی باسکتبال میبودیم وغافل ازاینکه چه زمانی گذشته ویا میگذرد ، درهمین سال تورنمیت باسکتبال معارف در لیسه حبیبیه آغاز گــریده بود. اعضای تیم اول حبیبیه عبارت بودند از تیمورشاه جان انوریار ، فواد جان،تیمورشاه جان سدوزی ، علیشاه جان سدوزی ، محمد علی چپ،احسان جان‌ٔ‌ٰ، عارف جان، و اعضای تیم دوم لیسه حبیبیه شاولی جان سدوزی ، سیدمنصور جان رایق ، شاولی جان کرزی ، ادهم جان وردک ، جاهد جان همراه ،عبدالله جان کریمی و عبدالله جان


فوتو فوق از البوم داورجان عزیزی


چون علاقه من به باسکتبال زیاد شده بود وخوشبختانه شاولی جان سدوزی در صدد تشکیل تیم سوم لیسه حبیبیه بود ومن ثبت نام نمودم شاولی جان که باتمام انرژی وپشت کاریکه داشت تیم سوم لیسه عالی حبیبیه را تمرین میداد علاقه ودلچسپی خاص داشت تا اعضای تیم سوم حبیبیه آماده مسابقات گردد

بعدا شاولی جان سدوزی تمرینات تیم سوم لیسه حبیبیه را به شاولی جان کرزی سپرد . وی هم در حصه تمرینات سعی وکوشش خویش را با دسپلین خاص پیش میبرد


اعضای تیم سوم حبیبیه

محمد یوسف فرید ، نثاراحمد امین پور، محمد انورڅاڅی، عبدالولی کرزی ، داور عزیزی ،وحیدالله محمدی، همایون سدوزی سمیع الله ، حامد همراه ، اجمل وردک ، به اثر تمرینات متداویم سال آیندش در یکی از کلپ های باسکتبال که از طرف تیمورشاه سدوزی بنیاد گذاری شده بود شامل و اولین تورنمیت ما در میدان های باسکتبال پارک شهرنوکابل بود. بعداز تورنمنت پارک شهرنو درتیم اول حبیبیه شروع به تمرینات نموده که اعضای تیم عبارت بودند از: شاولی سدوزی ، شاولی کرزی، ادهم وردک ، سید منصور رایق ، جاهید همــراه ، میرویس ، ناصر واینجانب یوسف فرید یکماه بعد از مسابقات پارک شهرنو،تورنمنت یکروزه معارف در لیسه استقلال آغاز گردید. واین مسابقات برایم کاملا جالب بود که در مسابقه اول پنج فول من درصرف ۲۰ دقیقه پوره گردیده بودفوتو فوق از البوم منصورجان رایق


نظر به تقاضا شاولی جان کرزی تیم دوم لیسه حبیبیه را تشکیل داده وشروع به تمرینات شان نمودم . اعضای تیم دوم لیسه حبیبیه عبارت بودند از: محمد ظاهرتهماس ، حامد همــراه ، عبدالولی کرزی ، همایون سدوزی ، نثاراحمد فواد ، نصیراحمد جواد ، سمیع الله ، محمد انور ځاځی ، عبدالرشید شالیزی ، محمد امین نصرتی ، اجمل وردک ، فرهاد واصل ، سهیل ، کریم ناجور و ... چون باسکتبال در آنزمان یک رونق خاص پیدا نموده بود . عارف جان هم یک تیم تشکیل داده ونامش را توفان گذاشته بود که من هم مدت چند ماه باوی در تیم اش تمرین میکردم وحشمت جان و حمیدالله را درین تیم معرفی شدم .فراموشم شده که به چه دلیل این تیم از بین رفت

چون کلپ آریانایکی از بهترین تیم های باسکتبال آنزمان گردیده بود .کلپ استور( عطاوالله جان) از من خواهش همکاری نموده تا بنام کلپ شان مسابقات را پیش ببریم و در دو تورنمیت دو کپ قهرمانی هم گرفتیم که از طرف رئیس کلپ استور عطاوالله جان در هوتل انترکانتنیتال دعوتی به افتخار ما ترتیب داده شده بود

تاسیس کلپ باسکتبال آریانا

سال ۱۳۵۵ کلپ باسکتبال آریانا را بنیانگذاری نمودم درین قسمت تمام اعضای تیم بامن هم نظروهمکار بودند که همیشه بمن احترام خاص داشتند. ما نه تنها یک کلپ باسکتبال بودیم بلکه مانند یک فامیل دور هم جمع و تمرینات باسکتبال را با دسیپلین ‌ٔ‌ْٰو احترام متقابل پیش میبردیم اعضای تیم اناث باسکتبال آریانا دختران بسیار باشخصیت از کرامت انسانی برخودار که واقعا قابل افتخار من بودند در آنزمان صرف در افغانستان عزیز دو آریانا وجود داشت یکی خط هوایی آریانا افغانستان و دیگری کلپ باسکتبال آریانا که بنیانگذارش من بودم کلپ باسکتبال آریانا دو تیم داشت یکی اناث و دیگری ذکور از تیم اناث متاسفانه فوتو در دسترس من نیست. اگر از اعضای تیم اناث عکس ویا خاطرات آنزمان را با خود داشته باشند برایم ارسال نمایند
تمرینات کلپ را در جمنازیوم های پولی تخنیک و تخنیکم جنگلک میگرفتیم .البته که ناگفته نباید گذاشت که حمیدالله جان عضو تیم آریانا که در تخنیکم جنگلک متعلم بود اجازه تمرینات کلپ را فراهم نموده بود

کلپ آریانا صرف دو تیم داشت یک تیم دختران و یک تیم پسران که هر دو تیم یکی از ورزیده ترین تیم های باسکتبال سال ۱۳۵۷ بود از تیم پسران من وعبدالولی جان کرزی در تیم ملی باسکتبال انتخاب گردیده بودیم که سفراول ما به تاجکستان و اوزبکستان اتحادشوروی بود.سال ۱۳۵۸ هم یکسفربه تاجکستان داشتیم قراربود که تمام اعضای تیم ملی افغانستان در المپیا ۱۹۸۰مسکو اشتراک نمایند که اکثریت پلیرها از رفتن به المپیا مسکو را رد کرده و افغانستان عزیز را ترک نمودند. در۲۴ جوزا سال ۱۳۵۹، ۷ تن از پلیرهای خوب تیم ملی باسکتبال مانند نعیم جان کبیر، داکترفریدجان نعیم ، تیمورجان انوریار، سید منصورجان رایق ،علیشاه جان نوابی ، عبدالولی جان کرزی ، و یوسف فرید از افغانستان خارج شدند. وباقی اعضای تیم ملی باسکتبال مانند احمد نذیرجان وردک، داکتر احسان جان، داکتر عارف جان ، فریدجان وهمایون جان ازلیسه غازی درکابل ماندن که بعدا از ما باسکتبالرهای خوبی دیگرجایی مارا گرفته وبه باسکتبال افغانستان رونق خاصی بخشیدن که ازآنجمله ازتیم آریانا حمید الله جان و حشمت الله جان هم عضوی تیم ملی شدند که این همه نتیجه زحمات و پشتکارخودشان و افتخار کلپ باسکتبال آریانا بود اعضای تیم باسکتبال آریانا : محمدیوسف فرید سرتیم ، حمیدالله ، محمد انور ، وحیدالله ، عبدالولی ، حشمت الله ،‌ ابراهیم پرویز ، عبدالله ، عبدالرشید ، ومحمد ظاهر .عکس فوق آخرین مسابقات سال ۱۳۵۷بود که کلپ باسکتبال آریانا برای دومین بار در سال مذکور کپ قهرمانی را بدست آورده بود. بعدا در کابل عزیز دیگر تورنمیت باسکتبال براه انداخته نشد. و آهسته آهسته یکتعداد پلیرها افغانستان را ترک کردند